Trang chủ


Quỹ hỗ trợ Hộ gia đình Thu nhập thấp Phát triển kinh tế

Tầm nhìn: “VietED hoạt động vì một xã hội Việt Nam không còn người nghèo.”

Sứ mệnh: “VietED đạt được tầm nhìn của mình bằng cách cải thiện các cơ hội sinh kế, giảm thiểu rủi ro cho các hộ gia đình thu nhập thấp và doanh nghiệp vi mô thông qua dịch vụ tài chính phù hợp, hiệu quả và sử dụng công nghệ tiên tiến nhất”

Văn hóa tổ chức: Quỹ VietED luôn coi trọng nhân viên và khách hàng, luôn hướng tới sự trung thực và minh bạch, hiệu quả và năng suất cao. Thông tin thường xuyên được trao đổi hai chiều, nhằm không ngừng cải tiến và phát triển bền vững. VietED trọng tâm vào các chỉ tiêu văn hóa chính: Thân thiện, Minh bạch, Sáng tạo, Hiệu quả.