Giới Thiệu

Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế (gọi tắt VietED Foundation) là một tổ chức xã hội từ thiện được thành lập ngày 28/04/2011 theo quyết định số 977/QĐ-BNV của Bộ nội vụ, hoạt động theo Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/09/2007 và nay là Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

Quỹ VietED được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở các hoạt động dịch vụ, vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ, các khoản đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Quỹ VietED hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, cải thiện, nâng cao điều kiện sống và kỹ năng kinh doanh cho các hộ gia đình, đặc biệt hướng đến các hộ gia đình nghèo hoặc gặp nhiều khó khăn, rủi ro trong phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Chi tiết thông tin về Quỹ VietED: Truy cập