Nhà đầu tư xã hội

Quỹ VietED kết nối các nhà hảo tâm, nhà tài trợ với hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng cần cứu trợ khẩn cấp và người lao động nghèo tại Việt Nam. Thông qua Chương trình “Chung sức Giảm nghèo nguồn vốn sẽ đến tận tay những người lao động nghèo không thể tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng, các quỹ tín dụng, hoặc phải vay từ các nguồn vốn vay khác với lãi suất cao. Giúp người nghèo tạo việc làm và tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn

Đầu Tư Xã hội: Là những cá nhân/tổ chức đang sinh sống/có trụ sở làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài có nguồn thu nhập ổn định, nhàn rỗi mong muốn đầu tư có lợi nhuận (khoản cho vay có lãi) và được hỗ trợ trực tiếp cho một nhóm cộng đồng yếu thế hơn tại Việt Nam. Được gọi là Đầu Tư Xã hội.

Hỗ trợ Cộng đồng: Là những cá nhân/tổ chức đang sinh sống/có trụ sở làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài mong muốn hỗ trợ tài chính không cần lợi nhuận (khoản cho vay không lãi) trực tiếp cho nhóm cộng đồng yếu thế hơn tại Việt Nam. Được gọi là Hỗ trợ Cộng đồng.

Tài trợ Cộng đồng: Là những cá nhân/tổ chức đang sinh sống/có trụ sở làm việc tại Việt Nam hoặc nước ngoài mong muốn tài trợ không hoàn lại trực tiếp cho nhóm cộng đồng yếu thế hơn tại Việt Nam. Được gọi là Tài trợ Cộng đồng.