Đơn vị Thành viên

VietED được thành lập nhằm giải quyết và can thiệp giải quyết các vấn đề người dân, cộng đồng mong muốn. VietED Group tập trung thực hiện 03 vấn đề chính: Kết nối Kiến thức, Kết nối Tài chính và Kết nối Thị trường:

  1. Trung tâm VietED: http://VietED.org.vn
  2. Quỹ VietGiving: http://Chungsucgiamngheo.vn, http://VietEDMFI.com.vn
  3. VietED Group: http://VietED.com.vn