Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020

Thứ sáu, 13/04/2012, 10:46 GMT+7

NHNN thăm hoạt động TCVM tại cơ sở

Ngày 30/3/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó,  để triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2011,  NHNN xác định yêu cầu của Kế hoạch là quán triệt, triển khai đầy đủ tinh thần của Quyết định số 2195/QĐ-TTg đến các ngành, các cấp, các Vụ, Cục NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Mục tiêu của kế hoạch này là quán triệt đầy đủ nhận thức của việc xây dựng phát triển tổ chức tài chính vi mô được  là một trong những giải pháp góp phần hỗ trợ vốn cho người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ để phục vụ phát triển kinh tế nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, có những giải pháp giám sát chặt chẽ hoạt động của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật, điều chỉnh, chuyển đổi định hướng cho các tổ chức tài chính vi mô phát triển an toàn, bền vững trên cơ sở pháp lý đầy đủ.

Để triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020, Kế hoạch cụ thể được chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2011 đến năm 2015) sẽ tiến hành: Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật các tổ chức tín dụng liên quan đến hoạt động tài chính vi mô; tham mưu cho Chính phủ về giải pháp quản lý đối với hoạt động tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ; hỗ trợ các tổ chức tài chính vi mô trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia, hình thành cơ sở đào tạo về tài chính vi mô, xây dựng cơ sở dữ liệu chung về tài chính vi mô và thành lập Hiệp hội tài chính vi mô.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2016-2020) sẽ triển khai thực hiện: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung khuôn khổ pháp lý cho phép đa dạng hóa loại hình tổ chức hoạt động và mở rộng sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô; nghiên cứu, ban hành các quy định để tạo điều kiện liên kết hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô với hoạt động của các loại hình tổ chức tín dụng khác.

Cũng tại Kế hoạch này, Thống đốc NHNN phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Vụ, Cục, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố,  đơn vi trực thuộc NHNN  triển khai Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 theo các giai đoạn trên. Đồng thời, các Vụ, Cục, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố,  đơn vi trực thuộc NHNN  phải gửi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trước ngày 15/01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN.

Tải về Quyết định số 2195/QĐ-Ttg: Download

Tải về Quyết định số 572/QĐ-NHNN: Download


Người viết : The www.sbv.gov.vn