Kinh nghiệm Tổ chức

Một số kinh nghiệm của VietED

Tên Dự án/Tư vấn

Thời gian

Đối tác Chính

Tư vấn xây dựng và quản lý thương hiệu chỉ dẫn địa lý Sản phẩm Cam Vinh, Nghệ An, bao gồm cả việc kết nối thương mại

03/2010-09/2011

Cục Sở Hữu Trí Tuệ VN

Công ty CP D&T Plus Việt Nam

Sở Khoa học CN Tỉnh Nghệ An

Tư vấn xây dựng và quản lý thương hiệu chỉ dẫn địa lý Vải Lục Ngạn, Bắc Giang bao gồm cả việc kết nối thương mại

03/2010-06/2011

Cục Sở Hữu Trí Tuệ VN

Công ty CP D&T Plus Việt Nam

Sở Khoa học CN Tỉnh Bắc Giang

Tư vấn xây dựng và quản lý thương hiệu tập thể Gà Đồi, Yên Thế, Bắc Giang bao gồm cả việc kết nối thương mại

04/2010-04/2012

Cục Sở Hữu Trí Tuệ VN

Công ty CP D&T Plus Việt Nam

Sở Khoa học CN Tỉnh Bắc Giang

Tư vấn xây dựng và quản lý thương hiệu chỉ dẫn địa lý Chè Shan Tuyết, Sơn La

05/2010-05/2012

Cục Sở hữu Trí Tuệ VN

Công ty CP D&T Plus VN

Sở Khoa học CN Tỉnh Sơn La

Tư vấn xây dựng và quản lý thương hiệu chỉ dẫn địa lý Quế Văn Yên, Yên Bái

06/2010-06/2012

Cục Sở hữu Trí Tuệ VN

Công ty CP D&T Plus VN

Sở Khoa học CN Tỉnh Sơn La

Dự án Tài chính Vi mô VietED Tại vùng Nguyên liệu Dứa, Quynh Lưu, Nghệ An: “Kết nối tài chính, kỹ thuật và thị trường”

12/2010-12/2013

Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An (Nafoods)

Công ty CP D&T Plus VN

Tư vấn đào tạo “Giáo dục Tài chính” cho Quỹ Thanh Hóa

04/2011

Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Nghèo Thanh Hóa và ILO (FPW)

Tư vấn đào tạo và xây dựng mô hình “Quỹ Bàn tay Vàng Cần Thơ”

02/2011-nay

Tổ chức SC và HPN Cần Thơ

Đề tài Nghiên cứu “Phát triển mô hình TCVM VietED Yên Thế, Bắc Giang”

04/2011-nay

Sở Khoa học CN Tỉnh Bắc Giang