Giới thiệu chung về Tổ chức

1. Lịch sử hình thành

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Doanh nghiệp Cộng đồng Việt - VietED Group (Website: www.vieted.com.vn): Thành lập ngày 29/03/2010 mang tên Công ty Cổ phần D&Tplus Việt Nam, đổi tên thành VietED Group vào tháng 07/2017.

- Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt- VietED Center (website: www.vieted.org.vn): Thành lập ngày 09/08/2010, hoạt động theo luật các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc VUSTA.

- Quỹ Hỗ trợ Hộ gia đình Thu nhập thấp Phát triển Kinh tế - VietED Foundation (Website: www.chungsucgiamngheo.vn, http://vietgiving.org.vn): Thành lập ngày 28/04/2011, do Bộ Nội Vụ cấp phép.

- Chương trình VietED MFI (website: www.vietedmfi.com.vn): Thành lập từ tháng 12/2010 nằm trong VietED Center. VietED MFI là hoạt động cốt lõi của VietED Group, đang trong quá trình chuyển đổi thành Tổ chức Tài chính Vi mô theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. 

2. Tầm nhìn, Sứ mệnh và Văn hóa tổ chức của VietED Group

Tầm nhìn: Vì hạnh phúc của nông dân với sự bền vững hướng đến một trái đất xanh

VietED Group luôn coi trọng nhân viên và khách hàng, luôn hướng tới sự trung thực và minh bạch, hiệu quả và năng suất cao. Thông tin thường xuyên được trao đổi hai chiều, nhằm không ngừng cải tiến và phát triển bền vững. VietED trọng tâm vào các chỉ tiêu văn hóa chính: Thân thiện, Minh bạch, Sáng tạo, Hiệu quả.